MOTIVASI EKSTRINSIK: ANALISIS TERHADAP CABARAN MENGEKALKAN HAFAZAN AL-QURAN DALAM KALANGAN PELAJAR SARJANA MUDA PENGAJIAN QIRAAT USIM

Extrinsic Motivation: An Analysis of the Challenge of Retaining Al-Quran Memorization Among Undergraduate Students of Qiraat USIM

Authors

  • Hayati Hussin Dr., USIM
  • Abdul Rahim Ahmad
  • Muhammad Hafiz Saleh
  • Mardhiah Yahaya
  • Rohana Zakaria
  • Noor Hafizah Mohd Haridi

DOI:

https://doi.org/10.53840/qiraat.v6i2.72

Keywords:

Motivasi, Ekstrinsik, isu dan cabaran, hafazan, Sarjana Muda Qiraat USIM (SMQ USIM)

Abstract

Peralihan pendidikan abad 21 menyaksikan cabaran yang getir buat golongan hafiz. Dalam konteks ini, kepimpinan dan pengurusan tahfiz perlulah berusaha ke arah mewujudkan suatu sistem pengurusan pendidikan yang efisien dalam menghasilkan golongan huffaz yang cemerlang. Amat membimbangkan apabila hasil daripada temuduga pelajar yang ingin menyambung ke peringkat pengajian tinggi mendapati terdapat lebih daripada 70% pelajar di Malaysia yang telah bergelar al-Hafiz dan al-Hafizah didapati tidak dapat mengekalkan hafazan walaupun semua pelajar tersebut telah berjaya menghafaz 30 juzuk al-Quran. Justeru kajian ini bertujuan untuk menerokai motivasi ekstrinsik serta menganalisis cabaran dalam mengekalkan hafazan al-Quran dalam kalangan mahasiswa bagi program sarjana muda qiraat di USIM (SMQ USIM). Kajian ini merupakan kajian kuantitatif dengan mengedarkan borang soal-selidik. Seramai 41 orang mahasiswa yang terlibat sebagai peserta kajian. Kajian berkaitan motivasi ekstrinsik isu dan cabaran cabaran mengekalkan hafazan al-Quran dalam kalangan pelajar tersebut dianalisis dengan menggunakan SPSS versi 23.0 bagi memperolehi skor peratusan dan min. Hasil kajian mendapati bahawa motivasi ekstrinsik dalam kalangan pelajar sarjana pengajian qiraat USIM adalah berada ditahap sederhana tinggi (min=3.94). Kajian ini memberi implikasi yang sangat penting kepada pihak USIM secara khususnya dan Intitusi pengajian tahfiz di Malaysia secara umumnya agar memberi penekanan dalam aspek ulangan bermula daripada peringkat mula menghafal al-Quran sehingga semua pelajar serta mereka yang telah bergelar al-hafiz dan al-hafizah dapat menjaga hafazan al-Quran sehingga ke akhir hayat.

References

Al-Quran.

Hayati Hussin, Abdul Rahim Ahmad, Muhammad Hafiz Saleh (2021), Motivasi Intrinsik: Isu Dan Cabaran Dalam Mengekalkan Hafazan Al-Quran Dalam Kalangan Pelajar Usim. Jurnal Qiraat Fakulti Pengajian Peradaban Islam, Vol 4, Bil 2, Halaman 75-83.

Muhammad Ikmal Rezal Othman, Nurazwa Ahmad, Nor Kamariah Kamaruddin. (2020). Hubungan Antara Motivasi Intrinsik Dan Ekstrinsik Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Parit Raja, Batu Pahat, 86400 Johor, Malaysia. file:///C:/Users/User/Downloads/2020Othmanetal-inKajianKesdiMalaysiaSiri4.pdf

Muhammad Syafee Salihin, Ikmal Zaidi Hashim, Nik Mohd Nabil Nik Hanafi, Fatin Nazmin Mansor & Mawaddah Ahmad Mahir, 2018 . Penghayatan Muraja’ah Al-Quran Dalam Kalangan Pelajar Tahfiz Al-Quran Dan Al-Qiraat Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), 5th International Research Management & Innovation Conference (5th IRMIC 2018) . http://rmc.kuis.edu.my/irmic/wp-content/uploads/2018/09/FULL-PAPER-IRMIC-18SYAFEE-SALIHIN.pdf

Roslinda Rosli. 2020. Pembelajaran Norma Baharu Tingkat Profesion Guru Berita Harian Online Ogos 11, 2020 @ 11:00am. Atas talian 29 Oktober. https://www.bharian.com.my/ Bicara Dakwah Kali Ke 21: Dakwah Dalam Talian Semasa Pandemik 116 rencana/komentar/2020/08/719958/pembelajaran-norma-baharu-ingkatprofesion-guru

Al Hafiz, M. M., & Md Sawari, S. S. (2018). Managing standardize memorization strategy in tahfiz centres: A guideline for quality performance in Qur`anic memorization. International Journal of Research, 5(16), 1409-1417.

Abd Rahim, M. M., Borham, A. A., Hashim, A., & Hashim, I. (2018). Ability in comprehending meaning of the Quranic verses among tahfiz students. International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences, 8(11), 1646-1656.

Mat Jafri, M. T., Mohd Saad, M., & Mohamad, S. (2018). Keutamaan amalan tadabbur al-Quran terhadap pelajar tahfiz. Jurnal al-Turath, 3(2), 16-21.

Yahaya, M., Rasheed, Z. N., & Selamat, A. F. (2018). Isu dalam pendidikan tahfiz: Satu analisis. Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Bandar Seri Putra, Selangor.

Zakaria, F., I., Che Noh, Z., & Abd Razak, K. (2018). Amalan pembelajaran pelajar tahfiz di institusi tahfiz swasta. Jurnal Pendidikan Malaysia, 43(3), 141-148.

Ismail, M. J., Mohamad, S., Tengku Puji, T. I. Z., & Yusof, N. H. (2017). Strategi kecemerlangan institusi pendidikan tahfiz Al-Quran di Malaysia: Satu tinjauan literatur. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 15, 55-65.

Abdul Hafiz Bin Haji Abdullah dan Nursafazilah Binti Maksom. 2016. Sistem Pengajaran dan Pembelajaran Madrasah Tahfiz al-Quran Darul Ta’alim, Kg Tengah Kluang. Dlm.

Saleh, M. H., Hussin, Z., Ismail, Z., Abd Ghani, Z., Yusoff, A. M., & Hussin, H. (2017). Developing an effective Quran memorization technique using Fuzzy Delphi method. Al-Qanatir International Journal of Islamic Studies, 7(1), 10- 15.

Khairil Anuar Mohamad. 2016. Sistem Kawalan Kualiti Huffaz. Memperkasa Generasi Penghafaz Al-Quran. Terbitan Darul Quran JAKIM.

Mahmud Lutfi Bin Abd. Hadi. Ahmad Shahir Bin Masdan. 2015. Penekanan terhadap ayat-ayat mutasyābihāt al-alfāẓ ke arah pemantapan mutu hafazan alQuran. Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah Dan Syariah 2015 (IRSYAD2015), Kuala Lumpur, 12-13 Oktober 2015.

Ahmad, N. (2015). Memperkasa Darul Quran ke arah memartabat pendidikan tahfiz di Malaysia. Kertas kerja yang dibentangkan di Simposium Pendidikan Tahfiz Nusantara dan Multaqa Huffaz kali ke IV pada 1- 3 Jun di Institut Latihan Islam Malaysia, Bandar Baru Bangi, Selangor. Ahmad, R. (2000). Kelemahan membaca al-Quran dan Jawi pelajarpelajar Sekolah Berasrama Penuh. (Kertas Projek Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan). Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Azmil Hashim, Ab. Halim Tamuri, Misnan Jemali dan Mohd Aderi Che Noh. 2014. Kaedah Pembelajaran Tahfiz dan Hubungannya dengan Pencapaian Hafazan Pelajar. Journal of Al-Quran And Tarbiyyah. Vol 1(1) : 9-16.

Zulkifli Mohd Yakub bin Mohd Yusoff dan Nordin Ahmad (pnyt.). Memperkasa Generasi Penghafaz al-Quran. Darul Quran JAKIM: Selangor. Anisa Ida Khusniyah. 2014. Menghafal al-Quran dengan metode murajaᶜah. Studi kasus di rumah tahfiẓ al-Ikhlash Karangrejo Tulungagung. Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

Hashim, A., Jemali, M., Tamuri, Ab., A., & Che Noh, M. A. (2014). Hubungan antara adab-adab pembelajaran tahfiz dan pencapaian hafazan pelajar. The Online Journal of Islamic Education, 2(2), 73-82.

Azmil Hashim, Ab. Halim Tamuri dan Misnan Jemali, 2013. Latar Belakang Guru Tahfiz Dan Amalan Kaedah Pengajaran Tahfiz Al-Quran Di Malaysia. The Online Journal of Islamic Education. Vol. 1 Issue 1 28-39.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2009). Promoting self-determined school engagement: Motivation, learning, and well-being. Handbook on motivation at school, pp. 171-196.

Brown, H. D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching. (5th ed.). New York: Pearson Education.

Coon, D. & Mitterer, J. O. (2010). Introduction to psychology: Gateways to mind and behavior with concept maps. Belmont, CA: Wadsworth

Al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya b. Syarf (1996). al-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Beirut: Dar Ibn Jazm.

Al-Qabisi, Abu Hasan Ali Muhammad (1955). Al-Risalah al-Mufassolah li Ahwal al- Muallimin wa Ahkam al-muallimin wal Mutaallimin. Kaherah: Dar al-Ihya' Kutub al- Arabiyah.

M. Quraish Shihab (2007). Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan Pustaka.

Boston: Allyn & Bacon. Hashim, A. (2010). Penilaian pelaksanaan kurikulum Tahfiz Al-Quran di Darul Quran Jakim dan Maahad Tahfiz Al-Quran Negeri. (Tesis kedoktoran yang tidak diterbitkan). Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. 339 Malaysian Journal of Learning and Instruction: Vol. 17 (No. 2) July 2020: 311-340.

Abdul Hafiz Bin Abdullah & Norhanan Binti Abdul Rahman. 2009. Kaedah Hafazan Al-Quran Sistem Turki: Kajian di Tahfiz Al-QuranDarul Tuba, Tangkak, Johor.

Coon, D. & Mitterer, J. O. (2010). Introduction to psychology: Gateways to mind and behavior with concept maps. Belmont, CA: Wadsworth

Abdul Hafiz Bin Haji Abdullah & et.al. 2005. Sistem Pembelajaran Dan Kaedah Hafazan Al-Quran Yang Efektif: Satu Kajian di Kuala Lumpur Dan Terengganu. Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, A. H., Safar, A., Mustari, M. I., Muhammad, A., & Ismail, I. (2003). Keberkesanan kaedah hafazan di Pusat Tahfiz. Laporan Penyelidikan Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor.

Dr. Subhi al-Salih (1981), Mabahith fi 'Ulum al-Quran, Beirut: Dar al-'Ulum li al-Malayin, h. 65. Lihat juga, Al-Doktor Daud al-'Attar (1979), Mujaz 'Ulum al-Qur'an, c.2, Beirut: Muassasah al-A'lami li Matbu'at, h. 152.

Syaykh Muhammad al-Habasyi (1987) Kayf Tahfaz al-Quran, Beirut: Dar al-Khayr, h. 131.

Abu Najihat al-Hafiz, (t.th), Panduan Bagi Hafiz-Hafizah & Qari-Qariah, (t.pt): Penerbitan Darul Iman. h.16

Zulkifli Ali (ustaz) (2003), Kaedah-kaedah menghafal al-Quran, Kertas Kerja Seminar Kaedah Pengajaran dan Tahfiz al-Quran Peringkat Kebangsaan. Anjuran Fakulti Pengajian Quran & Sunnah KUIM. 17 Mei. h.2.

Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches. Thousand Oaks: SAGE Publications. Dudley, J. R. (2005). Research methods for social work: Becoming consumers and producers of research.

Al-Baniy, Muhammad Nasiruddin, (1988). Sahih al-Jami’Al-Saghir Waziyadatuh No.Hadith:1880. al-Maktabah al-Islami, Damsyik.

Al-Bukhari, Abdullah Muhammad Ismail (2001). Sahih al-Bukhari, Kitab: Fadhail al-Quran, Bab: Istizkar al-Quran, No Hadith:5031. Dar Ibn Kathir, Beirut.

Downloads

Published

2023-12-04

How to Cite

Hussin, H., Ahmad, A. R. ., Saleh, M. H., Yahaya, M., Zakaria, R., & Mohd Haridi, N. H. (2023). MOTIVASI EKSTRINSIK: ANALISIS TERHADAP CABARAN MENGEKALKAN HAFAZAN AL-QURAN DALAM KALANGAN PELAJAR SARJANA MUDA PENGAJIAN QIRAAT USIM: Extrinsic Motivation: An Analysis of the Challenge of Retaining Al-Quran Memorization Among Undergraduate Students of Qiraat USIM. QIRAAT: Jurnal Al-Quran Dan Isu-Isu Kontemporari, 6(2), 73–83. https://doi.org/10.53840/qiraat.v6i2.72

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>