KEBERKESANAN KEBOLEHGUNAAN APLIKASI FUN Q BAGI MURID PRA TAHFIZ

Effectiveness of Fun Q Application Usability for Pre Tahfiz-Pupils

Authors

  • Mardhiah Yahaya Dr., USIM
  • Khairul Syafiq Razali
  • Nor Musliza Mustafa
  • Safinah Ismail
  • Syarul Azman Shaharudin

DOI:

https://doi.org/10.53840/qiraat.v6i2.68

Keywords:

pra-tahfiz, Fun-Q, aplikasi digital, pembelajaran

Abstract

Kajian ini  memfokuskan kepada keberkesanan kebolehgunaan aplikasi Fun Q untuk kegunaan murid-murid pra tahfiz. Aplikasi ini berbentuk model teknologi hafazan yang sesuai untuk kanak-kanak pra sekolah mempelajari, menghafaz dan memahami al-Quran dengan cara santai, mudah dan menyeronokkan. Sehingga kini pelbagai aplikasi digital yang dibangunkan bertujuan menjadi platform pembelajaran hafazan al-Quran. Namun perkembangan teknologi moden dan bidang teknologi dalam pendidikan tahfiz masih kurang diterokai dan mereka kekal dengan kaedah tradisional. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk melihat keberkesanan kebolehgunaan aplikasi Fun Q yang dibangunkan untuk murid-murid pra tahfiz. Metodologi untuk kajian ini adalah reka bentuk kualitatif yang menggunakan instrumen pemerhatian dan catatan nota kepada murid-murid pra tahfiz sebagai responden dalam kajian ini. Hasil dapatan menunjukkan pengguna berpuas hati menggunakan perisian kursus ini dengan memperoleh peratusan sebanyak 99. Oleh yang demikian, aplikasi ini dapat memberikan impak yang sangat besar dalam memandu pembelajaran tahfiz pra sekolah dengan lebih teratur dan sistematik. Selain itu juga, dapat membina kerohanian huffaz rabbani dan melahirkan generasi Al-Quran yang unggul.

References

Azman Che Mat, Wan Ainun Sailah Wan Adnan, Azarudin Awang, & Wan Noor Hazlina Wan Jusoh. (2020). Tahap Amalan Kaedah Hafazan Al-Quran Dalam Kalangan Pelajar Program Al-Quran Imtiaz. E-Journal of Islamic Thought and Understanding, 1(May), 57–72.

Darul Quran JAKIM. (2018). Perkembangan Pendidikan Tahfiz: Darul Quran Perintis Dinamik. Darul Quran JAKIM.

Fatimah Zaharah Ismail, Nor Hafizi Yusof, Ahmad Farimin Ahmad Osman, Rahimah Embong, Najmiah Omar, Mohamed Fathy Mohamed Abdelgelil, Mariam Nabilah Mohd Noor, Mohd. A’Tarahim Mohd. Razali, & Rosmalizawati Abd. Rashid. (2020). Strategi Murajaah Al-Quran Bagi Huffaz Di Peringkat Tertiari. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences, 3(4), 177–189.

Hasrinafasya, S., Hassan, C., Nor, S., Shamsuddin, W., & Yusof, N. H. (2023). Towards Designing a Framework for Adaptive Gamification Learning Analytics in Quranic Memorisation. PERTANIKA Journal of Science & Technology, 31(1), 257–278.

Hayati Hussin, Abdul Rahim Ahmad, Muhammad Hafiz Saleh, & Noor Hafizah Mohd Haridi. (2021). Medium Pdpr Hafazan Al-Quran Semasa Covid-19: Analisis Penggunaan Teknologi Di Kalangan Pelajar Di Universiti Awam Dan Swasta. Proceedings of the 7th International Conference on Quran as Foundation of Civilization (SWAT 2021), October, 911–926.

Hayati Hussin, Abd Rahman Abd Ghani, Abdul Rahim Ahmad, Muhammad Hafiz Saleh, & Noor Hafizah Mohd Haridi. (2022). Dimensi Pelajar Terhadap Penggunaan Medium Teknologi Dalam Kursus Hafazan Al-Quran Semasa Covid-19: Kajian Terhadap Pelajar Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Jurnal Qiraat, 5(1), 27–36. https://www.usim.edu.my/ms/berita/in-our-words-

Ibn Khaldun. (2000). Muqaddimah. Dewan Bahasa dan Pustaka.

ISO (International Organization for Standardardization).1998. ISO 9241-11: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) Part 11 : Guidance on Usability. (Swirtzerland : International.

Lutfil Chakim. (2018). Kisah-Kisah Dalam Al-Qur’an (Studi Penafsiran Muhammad al-Ghazali Terhadap QS. Al-Kahfi dalam Nahwa Tafsir Maudu’i li Suwar al-Qur’an al-Karim). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Madar, M. A., & Othman, M. S. (2022). Penilaian Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (Semakan 2017) Komponen Pendidikan Islam. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 15(2), 75–82.

Nielsen, J. 1996. Usability testing metrics. IEEE software. Vol 13(6), pg12-13.

Nor Musliza Mustafa, Zulkifly Mohd Zaki, Khairul Anuar Mohamad, Mokmin Basri, & Sedek Ariffin. (2021). Development and Alpha Testing of EzHifz Application : Al-Quran Memorization Tool. Advances in Human-Computer Interaction, 2021, 1–10.

Siti Mursyidah Mohd Zin, Nurzatil Ismah Azizan, Safinah Ismail, & Fatin Nazmin Mansor. (2021). Pendekatan Komunikasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Hafazan Al-Quran Antara Dua Institusi Pra Tahfiz Di Selangor. Jurnal Pengajian Islam, 14(Special Edition), 74–89. http://jpi.kuis.edu.my/index.php/jpi/article/view/77/71

Siti Suriyani Sulaiman. (2018). Kaedah Hafazan: Suatu Tinjauan Ringkas. E-Journal of Islamic Thought and Understanding, 2(January), 44–59.

Syed Najihuddin Syed Hassan, Nurul Izzatul Huda Mohamad Zainuzi, Siti Nur Hajar Mat Asa, Siti Nur Alya Zamzuri, & Aina Ellysa Zulkarnain. (2022). Teknologi Maklumat Dan Inovasi Dalam Pembelajran Tahfiz Quran. Journal of Islamic, Social, Economi

Travis, M. A. (2014). TGF-β activation and function in immunity. Annual review of immunology, 32, 51-82.

Yusuf Atma Suryabudi, Hendrian, Hendra Kusuma Pratama, Muh. Rizky Abdullah, & Unik Hanifah Sabila. (2022). Pentingnya Pendidikan Al-Quran Pada Anak Usia Dini Di PPPA Raudhatul Jannah. Jurnal Tsaqofah, 2(1), 113–125.

Zainora Daud, Abdul Muhaimin Ahmad, N. A. & N. I. (2022). Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Gamifikasi Tahfiz Global Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Subjek Muraja’ah al-Quran. JQSS-62 JQSS-Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs, 6(December), 62–78.

Downloads

Published

2023-12-04

How to Cite

Yahaya, M., Razali, K. S., Mustafa, N. M., Ismail, S. ., & Shaharudin, S. A. (2023). KEBERKESANAN KEBOLEHGUNAAN APLIKASI FUN Q BAGI MURID PRA TAHFIZ : Effectiveness of Fun Q Application Usability for Pre Tahfiz-Pupils. QIRAAT: Jurnal Al-Quran Dan Isu-Isu Kontemporari, 6(2), 83–97. https://doi.org/10.53840/qiraat.v6i2.68

Most read articles by the same author(s)