METODOLOGI TAWJĪH QIRAAT OLEH AL-BAGHAWĪ (W.561H) PADA PENTAFSIRAN SURAH AL-FATIHAH

Authors

  • Muhammad Ammar Farhan Ramlan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
  • Abur Hamdi Usman Universiti Islam Selangor
  • Mohd Faizulamri Mohd Saad Universiti Kebangsaan Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.53840/qiraat.v7i1.78

Keywords:

Metodologi, tawjīh, qiraat, al-Baghawī, Ma’ālim al-Tanzīl, tafsir, al-Fatihah

Abstract

Mengetahui ilmu qiraat pada sudut riwayat dan tawjīh qiraat merupakan syarat penting bagi seorang mufasir ketika mentafsirkan ayat al-Quran. Ilmu qiraat juga merupakan salah satu faktor perbezaan pentafsiran dalam kalangan ulama mufasirin. Ini menunjukkan ilmu qiraat sangat berperanan dalam pentafsiran al-Quran sama ada ia meluaskan makna, memperincikan makna, menjernihkan kesamaran, menjelaskan hukum yang tidak jelas atau sebagainya. Keprihatinan perbezaan qiraat dan tawjīh qiraat pada pentafsiran al-Quran dalam kalangan ulama tafsir klasik adalah sangat tinggi. Sebaliknya, ulama tafsir kontemporari kurang mengambil berat dan prihatin terhadap perbezaan qiraat ketika mentafsirkan ayat al-Quran. Sedangkan qiraat merupakan salah satu sumber tafsir bi al-Ma’thūr. Oleh itu, objektif penulisan ini ialah menonjolkan ketokohan al-Baghawī sebagai salah seorang tokoh mufasir klasik yang menguasai bidang qiraat dan tawjīh qiraat seperti dinukilkan dalam kitab Ma’ālim al-Tanzīl. Surah al-Fatihah dijadikan sebagai fokus kajian bagi memahami metode qiraat dan tawjīh qiraat yang dinukilkan oleh al-Baghawī. Kajian ini dilaksanakan dengan reka bentuk analisis kandungan. Kitab tafsir Ma’ālim al-Tanzīl merupakan data sumber utama kajian serta disokong dengan data-data dari sumber lain seperti buku-buku yang berhubung dengan perbahasan demi mencapai objektif yang telah digariskan. Hasil kajian mendapati bahawa al-Baghawī merupakan seorang tokoh tafsir klasik yang sangat prihatin terhadap perbezaan qiraat ketika mentafsirkan ayat al-Quran. Kitab tafsir beliau layak dijadikan sebagai rujukan utama pada perbahasan qiraat dan tawjīh qiraat. Didapati juga, al-Baghawī menonjolkan keistimewaan penghujahan tawjīh qiraat dengan menggunakan metode al-Jam‘ bayna al-Atharī wa al-Qiyāsī iaitu gabungan antara menjelaskan makna qiraat serta penghujahannya dengan riwayat sanad dan rasm mashaf serta kaedah bahasa Arab dan qiyās

References

'Abbas, F. H. (1997). Itqan al-Burhan Fi 'Ulum al-Quran. Amman, Jordan: Dar al-Furqan.

'Abd al-Karīm, Hādī Ḥusayn. (2012). Muhadarat Fi Tawjih al-Qiraat. Tanta, Mesir: Kuliah al-Quran, Universiti al-Azhar.

al-Aṣfahānī, R. (1990). al-Mufradāt fī gharīb al-Quran. Damsyik: Dar Qalam.

Al-Baghawi. (2021). Ma'ālim al-Tanzīl. Kaherah: Dar al-Salam.

al-Dhahabi. (1976). Al-Tafsir Wa al-Mufasirun. Kaherah, Mesir: Maktabah Wahbah.

al-Fairūzābādī, M. a.-D. (2005). al-Qamūs al-Muḥīt. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

al-Ghafūr, '. '. (1980). Al-Baghawī Wa Manhajahu Fī Tafsīr. Riyadh, Arab Saudi: Universiti Malik 'Abd al-Aziz.

al-Ḥarbī, A. a.-'. (1996). Tawjīh Musykil al-Qira'āt al-'Asyriyyah al-Farsyiyyah Lughatan Wa Tafsiran Wa 'Iraban. Makkah: Universiti Umm al-Qura.

al-Jazari, I. (2006). Ghayah an-Nihayah fi Tabaqal Al-Qurra. Darul Kitab Al-'Ilmiyah.

al-Jazari, I. (2010). Munjid al-Muqriin Wa Mursyid al-Talibin. Kaherah, Mesir: Dar al-Afaq al-'Arabiyyah.

al-Khalidi, S. (2008). Ta'rif al-Darisin bi Manahij al-Mufasirin. Jeddah, Arab Saudi: Dar al-Qalam.

al-Mahdi, A. a.-R. (2000). Tahqiq Tafsir al-Baghawi. Beirut, Lebanon: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi.

al-Mas'ūl, A. a.-'. (2007). Mu'jam Musṭalaḥat 'Ilm al-Qira'āt al-Qur'āniyyah. Mesir: Dar al-Salam.

Amānī. (2007). al-Ūṣūl al-Nīrāt Fī al-Qira'āt. Riyadh: Madār al-Waṭan Li al-Nasyr.

Ḥusayn, Ṭ. M. (2001). Manhaj al-Imam al-Baghawi Fi 'Ard al-Qira'at Wa Athar Dhalik Fi Tafsirih. Arab Saudi: Universiti Umm al-Qurra'.

Ibn al-Jazari, M. (2002). Al-Nasyr Fī al-Qirā'āt al-'Asyr. Tanta, Mesir: Dar al-Sahabah.

Manẓūr, I. (1992). Lisān al-'Arab. Beirut: Dar Ṣadir.

Muḥaysin, M. S. (2003). Al-Muhadhdhab Fī al-Qirā'āt al-'Asyr. Kaherah, Mesir: Maahad al-Azhar.

Nukri, a.-A. (2000). Jāmi' al-'Ulūm Fi Iṣṭilāḥāt al-Funūn. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Sharif, M. (1986). Al-Baghawi al-Fara' Wa Tafsiruhu Li al-Quran al-Karim. Kaherah: Universiti Kaherah.

Sisi. (1991). Ittijahat al-Mufasirin Fi Tawjih al-Qira'at. Riyadh, Arab Saudi: Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University.

Syahbah, I. (1986). Ṭabaqāt al-Syafi'iyyah. Beirut: Alim al-Kutub.

Downloads

Published

2024-06-29

How to Cite

Ramlan, M. A. F., Abur Hamdi Usman, & Mohd Faizulamri Mohd Saad. (2024). METODOLOGI TAWJĪH QIRAAT OLEH AL-BAGHAWĪ (W.561H) PADA PENTAFSIRAN SURAH AL-FATIHAH. QIRAAT: Jurnal Al-Quran Dan Isu-Isu Kontemporari, 7(1), 1–9. https://doi.org/10.53840/qiraat.v7i1.78