TATACARA PENGENDALIAN PROSES PELUPUSAN CETAKAN AYAT AL-QURAN: KAJIAN KES DI PUSAT PEMURNIAN AL-QURAN DAN KITAB ROSAK DI KULIM, KEDAH

Authors

  • Mahmud Lutfi Abd Hadi Universiti Islam Selangor
  • Sharifah Noorhidayah Universiti Islam Selangor
  • Muhammad Izzat Ngah Universiti Islam Selangor
  • Mohd Mahfuz Jaafar Universiti Islam Selangor
  • Nur Wadihah Mohd Asri Universiti Kebangsaan Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.53840/qiraat.v7i1.76

Keywords:

tatacara pengendalian, pelupusan al-Quran, cetakan ayat al-Quran

Abstract

Al-Quran merupakan mukjizat agung kurniaan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dan ianya mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Penghormatan yang dimaksudkan bukan sekadar adab membacanya sahaja, bahkan termasuk juga tatacara pelupusannya. Antara faktor yang proses pelupusan cetakan ayat al-Quran dilakukan adalah akibat kesalahan cetakan, cetakan ayat al-Quran sudah tidak boleh dibaca kerana lusuh serta rosak dan akibat bencana.  Di Malaysia, terdapat banyak premis yang menjalankan proses pelupusan cetakan ayat al-Quran. Hasil pemerhatian pengkaji mendapati tatacara pengendalian di setiap premis adalah berbeza. Kajian ini dijalankan di Pusat Pemurniah Al-Quran di Kulim, Kedah untuk mengenalpasti tatacara pengendalian pelupusan di premis terlibat. Kajian ini berbentuk kajian kualitatif yang menggunakan instrumen temu bual sebagai kaedah pengumpulan data. Temubual dijalankan ke atas 3 premis yang menjalankan proses pelupusan. Kaedah pemerhatian turut serta digunakan untuk melihat reality sebenar proses pelupusan yang dijalankan. Seterusnya, data yang diperoleh ditranskripsi kan dianalisis secara tematik. Hasil dapatan kajian mendapati bahawa tatacara pengendalian pelupusan di premis ini mempunyai garis panduan yang baik dan mematuhi prosedur yang ditetapkan.

References

Abd Rahman Abd Ghani. (2009). Pemeliharaan al-Quran: Kajian di Unit Kawalan Teks al-Quran Kementerian Keselamatan dalam Negeri. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Abd Rahman Abd Ghani. (2009). Rasm Uthmani Pelengkap Pembacaan al-Qur’an. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah.

Amin Ridzuan Ishak. (2017). Dua tan abu al-Quran dilupus. Berita Harian Online. 2 Oktober. https://www.bharian.com.my/berita/wilayah/2017/10/332702/2-tan-abu-al-quran- dilupus [4 Mac 2019]

Ainul Kauthar Binti Karim. (2017). Amalan Pengurusan Pelupusan Bahan Al-Quran di Malaysia. Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia. 1-57.

Ahmad Salihin Nasaruddin & Latifah Abdul Majid. (2022). Sejarah Pemeliharaan dan Pemuliharaan Mushaf al-Quran. Journal of Al-Quran and Al-Sunnah, 7(2): 41-48.

Ad-Duwaisyi, Ahmad bin Abd. Ar-Rozzaq ad-Duwaisyi. (1416H). Fatawa al-Lajnah ad-Daimah al-Buhusi al-Ilmiyah wa al-Ifta. Dar al-Ashimah.

Al-Nawawi, al-Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi. (1996). al-Tibyan fi Adab Hamalat al-Qur’an. Bayrut: Dar Ibn Hazm.

Al-Nawawi, al-Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi. (631-676H). Rawdhah al-Thalibin wa ‘Umdah al-Muftin. 1/79.

Asmawati Suhid, Mohd Faizal bin Mohd Zain, Abdul Muhsin bin Ahmad & Mohd Aderi Che Noh. (2013). Tahap Pengetahuan Pelajar Tentang Konsep Menutup Aurat: Satu Tinjauan Umum. The Online Journal of Islamic Education. 1(1): 40-47.

Borneo Post Online. (2015). Bintulu Miliki Relau Pelupusan al-Qur’an Pertama di Sarawak. 10 December. https://www.theborneopost.com/2015/12/09/bintulu- miliki-relau pelupusan-al-quran-pertama-di-sarawak/ [26 Februari 2019].

Dr. Mustafa Al-Khinn, Dr Mustafa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji. (2011). Al-Fiqh Al-Manhaji ‘Ala Mazhab Al-Syafie. 1/76.

Fatin Mahfuzah Mohd Yusof & Tengku Intan Zarina Tengku Puji. (2014). Proses pengurusan pelupusan teks-teks Al-Quran di Selangor: Peranan pihak yang bertanggungjawab dan permasalahannya. Dlm. Seminar Penyelidikan Kebangsaan 2014: Memartabatkan Kesarjanaan Melalui Penyelidikan.

Fatin Mahfuzah Mohd Yusof. (2015). Pengurusan pelupusan teks-teks al-Qur’an di Negeri Selangor dan permasalahannya. Disertasi Sarjana, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. (2008). Garis Panduan Pembuatan, Pengendalian, Penjualan Dan Pelupusan Bahan-Bahan Penerbitan Dan Perhiasan Yang Mengandungi Ayat-Ayat Suci Al-Quran. Putrajaya: JAKIM.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. (2009). Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia. Putaraja: JAKIM.

Kamarul Azmi Jasmi. (2016). Niat dan Ikhlas. Ensiklopedia Pendidikan Islam. Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia & Persatuan Cendekiawan Pendidikan Islam Malaysia (AIES). 88-90.

Latifah Abdul Majid, Mohd Faizulamri Mohd Saad, Hamdi Ishak, Mohd. Nasir Abdul Majid & Ameer Areff Iskandar Mohd Azhar. (2022). Pandangan dan Penilaian Ilmuan Agama Terhadap Kaedah Pelupusan Teks Al-Quran di Malaysia. Islāmiyyāt. 44(2): 113 – 121.

Muhammad Kalim & Faqeer Zahid Hussain Al-Qadiri. (2015). Correct method of disposing Islamic literature. TheSunniWay. https://www.thesunniway.com/articles/ item/285- correct-method-of-disposing-islamic-literature.

Muhammad Nasrul Azim Roslan & Zulfahmi Mohamad. (2022). Kaedah-Kaedah Pelupusan Mushaf Al-Qur’an: Satu Analisis. Al-Takamul Al-Ma’rifi, 5(1): 74-84.

Muhammad Soleh al-Munajjid. (2016). Fatwa Adab. Selangor: Karya Bestari Sdn. Bhd.

Musharraf Hussain. (2012). Recycling Papers with Sacred Text. 22 September.

Nur Farisha Faiz. (2009). Mesin insinerator lupus al-Quran. Utusan Melaka. utusan.com.my [25 Julai 2018].

Nurulfatiha Muah. (2019). Cara terhormat lupus al-Quran. Sinar Harian. https://www.sinarharian.com.my/article/27355/LIFESTYLE/Sinar-Islam/Cara- terhormat-%20lupus-al-Quran.

Noorazura Abdul Rahman. (2019). KDN rampas 2996 al-Quran, muqaddam tak ikut peraturan. Berita Harian. https://www.bharian.com.my/berita/ wilayah/2019/08/600922/kdn- rampas-2996-al-quran-muqaddam-tak-ikut-peraturan.

Norizuan Shamsuddin. (2016). Al-Quran dibakar kerana rosak: Polis. Harian Metro. https://api.hmetro.com.my/node/179610.

Sahih Muslim, Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, (1412H: 4, m.s 2298), Kitab Al-Zuhd wa Alraqaiq Bab Al-Tathbit fi Al-Hadith wa Hukm Kitabah Al-Ilm. Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah.

Siti Aisyah Ab Gani & Mohd Nazri Ahmad. (2019). Proses Pengurusan Pelupusan Teks-Teks Al-Qur’an Di Jabatan Agama Islam Negeri Johor: Peranan Pihak Yang Bertanggungjawab Dan Permasalahannya. International Journal of West Asian Studies, 11(1): 45-57.

Syahidatul Akmal Dunya. (2014). Pelihara kesucian al-Quran. Sinar Telus & Tulus Online. 14 Mac 2014.

Taqwa Zabidi & Siti Nur Hidayah Kusnin. (2019). Pandangan Syarak Mengenai Pengurusan Pelupusan Teks atau Bahan al-Qur’an: Realiti Aplikasi di Malaysia.

Zaid Salim. (2018). Lupus kiub abu al-Quran di laut. Harian Metro. https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2018/07/363585/lupus-kiub-abu-al-quran-di- laut-metrotv.

Zaini Nasohah. (2005). Undang-undang penguatkuasa fatwa di Malaysia. Jurnal Islamiyyat 27(1): 25-44.

Zulkifli Mohamad al-Bakri. (2014). Irsyad al-Fatwa ke-12: Melupuskan al-Quran lama. Laman Web Rasmi Mufti Wilayah Persekutuan. https://muftiwp.gov.my/ms/artikel/irsyad- fatwa/irsyad-fatwa-umum/2051-12 [12 Disember 2019]

Downloads

Published

2024-06-29

How to Cite

Abd Hadi, M. L., Noorhidayah, S., Ngah, M. I., Jaafar, M. M., & Mohd Asri, N. W. . (2024). TATACARA PENGENDALIAN PROSES PELUPUSAN CETAKAN AYAT AL-QURAN: KAJIAN KES DI PUSAT PEMURNIAN AL-QURAN DAN KITAB ROSAK DI KULIM, KEDAH. QIRAAT: Jurnal Al-Quran Dan Isu-Isu Kontemporari, 7(1), 67–76. https://doi.org/10.53840/qiraat.v7i1.76