ANALISIS KALIMAH-KALIMAH MUTARĀDIF DALAM SURAH AL-BAQARAH

Authors

  • Sofea Saibon Universiti Islam Selangor
  • Rohana Zakaria

DOI:

https://doi.org/10.53840/qiraat.v7i1.75

Keywords:

Terjemahan, Mutarādif, al-Quran, al-Baqarah

Abstract

Mutarādif dalam al-Quran merupakan salah satu topik kajian yang menarik dan penting untuk dikaji dengan lebih lanjut. Walaubagaimanapun, para ulama’ berselisih pandangan tentang keberadaan mutarādif pada kalimah-kalimah yang terkandung dalam ayat-ayat al-Quran. Justeru penelitian ini mengkaji lafaz-lafaz yang berbeza namun ia mempunyai terjemahan yang sama dalam al-Quran. Data-data yang digunakan adalah ayat-ayat al-Quran dalam surah al-Baqarah yang merangkumi juz satu, juz dua dan sebahagian juz tiga. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui makna setiap kalimah mutarādif dengan lebih terperinci. Metode yang digunakan pada kajian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) serta sorotan literasi bersumberkan Google Schoolar dengan pendekatan bersifat kualitatif. Kajian ini juga turut merujuk kitab-kitab tafsir untuk mendalami secara terperinci huraian setiap kalimah mutarādif tersebut. Oleh yang demikian, kajian ini penting untuk dijalankan agar kita dapat memahami dengan lebih jelas berkaitan kalimah-kalimah mutarādif yang terdapat dalam al-Quran.

 

 

Author Biography

Rohana Zakaria

Pensyarah, Fakulti Pengajian Peradaban Islam, Universiti Islam Selangor.

References

Adriani. (2019). Bentuk Penciptaan Manusia Dari Tanah Menurut Al-Quran (Kajian Mutaradif Ayat). Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam Vol 9. No 2.

Ahmad, F. (2015). Kaedah Mutaradif Alfaz Dalam Al-Quran. Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis.

Al-Akk, A. R. (1994). Usul Al-Tafsir Wa Qawa'iduh. Dar Al-Nafa'is.

Alamuddin, S. (2017). Lafaz-Lafaz Yang Bermakna Keburukan Dalam Perspektif Al-Quran: Analisis Terhadap Lafaz Al-Syarr, Al-Fahsya' Dan Al-Su'. Program Studi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Fakulti Usuluddin Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Al-Asfahani, A.-R. (1961). Al-Mufradat Fi Gharib Al-Quran. Mesir: Mustafa Al-Bab Al-Halabi.

Al-Asfahani, A.-R. (2017). Al-Mufradat Fi Gharib Al-Quran. Mesir: Dar Ibnul Jauzi.

Al-Asmar, A.-T. &. (1993). Al-Mu'jam Al-Mufashshal Fi 'Ulum Al-Lughah. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Jurjani. (2009). Kitab Al-Ta'rifat. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Maraghi. (1992). Terjemah Tafsir Al-Maraghi. Semarang: Thoha Putra Semarang.

Al-Qattan. (2000). Mabahits Fi 'Ulum Al-Quran. Cairo: Maktabah Wahbah.

Al-Wajiz, M. (1994). Mu'jam Al-Wajiz. Republik Arab Mesir: Edisi Khas Kementerian Pendidikan.

Anis, I. (1965). Al-Lahajat Al-'Arabiyyah. Maktabah Al-Anjalu.

Daraini, A. F. (2018). Tafsir Ayat Shirath, Sabil, Thariq Dan Salkan Dalam Al-Quran (Studi Analisis Tafsir Al-Qurthubi). Universiti Sumatera Utara Medan: Fakulti Usuludin Dan Studi Islam.

Faris, I. (1979). Mu'jam Maqayis Al-Lughah. Beirut: Dar Al-Fikr.

Manzur, I. (1993). Lisan al-'Arab. Beirut: Dar Lisan al-'Arab.

Munawwir, A. W. (1997). Kamus Al-Munawwir. Surabaya: Pustaka Progressif.

Qutb, S. (1992). Fi Zilal Al-Quran. Al-Qaherah: Dar Al-Syuruq.

Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Misbah. Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2007). Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosakata, Jil 1. Jakarta: Lentera Hati.

Wafi, A. A.-W. (1945). Fiqh Al-Lughah. Mesir: Dar Al-Nahdhah.

Wahbah. (1991). Al-Tafsir Al-Munir . Beirut: Dar Al-Fikr.

Yasardin. (2018). Asas Kebebasan Berkontrak Syariah. Jakarta: h. 2.

Yasir, A. (2017). Makna Kata Sirat, Sabil Dan Tariq Dalam Al-Quran (Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah). Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Fakulti Usuludin.

Downloads

Published

2024-06-29

How to Cite

Saibon, S., & Zakaria, R. (2024). ANALISIS KALIMAH-KALIMAH MUTARĀDIF DALAM SURAH AL-BAQARAH. QIRAAT: Jurnal Al-Quran Dan Isu-Isu Kontemporari, 7(1), 38–50. https://doi.org/10.53840/qiraat.v7i1.75

Most read articles by the same author(s)