KEPERLUAN MODEL PENGAJARAN ILMU TAWJIH AL-QIRAAT DI INSTITUSI PENGAJIAN QIRAAT MALAYSIA: SATU SOROTAN AWAL

Authors

  • Muhammad Syafee Salihin Syafee Universiti Islam Selangor
  • Khairatul Akmar Ab Latif Universiti Islam Selangor
  • Mohamad Rofian Ismail Universiti Islam Selangor
  • Mardhiah Yahaya Universiti Sains Islam Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.53840/qiraat.v7i1.74

Keywords:

Model, Teaching, Knowledge of tawjih al-qiraat, Institute of reading qiraat

Abstract

Teachers play an important role in imparting knowledge of tawjih al-qiraat in the teaching of qiraat in qiraat learning institutions (IPT) Malaysia. In addition to mastering the knowledge of tawjih al-qiraat, teachers also need to know the techniques and methods in conveying this knowledge so that the significance of teaching can be achieved according to the proposed objectives. However, the highlights of the study show that tawjih al-qiraat instructors are less able to implement techniques and methods during the implementation of the teaching of tawijh al-qiraat at IPT due to the lack of a specific teaching framework for this subject. Indeed, this study was carried out to identify the need for developing a framework for teaching the knowledge of tawjih al-qiraat in Malaysian IPT. The design of this study is a survey study through a qualitative approach by interviewing three teachers who are involved in the teaching of tawjih al-qiraat at Malaysian IPT. The interview data was transcribed and analyzed using Nvivo 12 software and organized based on the formation of categories and themes. The findings of the study show that there is a need to develop a teaching model of tawjih al-qiraat in Malaysian IPT so that the implementation process of teaching tawjih al-qiraat can be implemented in the best possible way. It is hoped that this study will be a pioneer for studies related to the teaching of tawjih al-qiraat in Malaysian qiraat institutions in the future.

References

Ab Halim Tamuri & Mohamad Khairul Azman. (2010). Amalan Pengajaran Guru Pendidikan Islam Berkesan Berteraskan Konsep Mu‘allim. Journal Of Islamic and Arabic Education, 2(1), 43-56.

Ab Halim Tamuri & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. (2011). Isu Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ab Halim Tamuri. (2007b). Islamic Education Teachers‟ Perceptions of The Teaching of Akhlaq in Malaysian Secondary Schools. Journal of Moral Education, 36(3): 371-386.

Abd al-Fattah Al-Qadi. (1955). Al-Budur al-Zahirah Fi al-Qirāāt al-‘Asyra al-Mutawatirah Min Tariq al- Shatibiyyah Wa al-Durrah. Kaherah: Maktabah ‘Isa Al-Bab Al-Halabi.

Abdul 'Ali al-Mas'ul. (2007). Mu'jam Mustalahat 'Ilmi al-Qiraat. Kaherah: Dar al-Salam.

Abdul 'Alim. (1981). Al-Muwajjih al-Fanni li al-Mudarris al-Lughah al-Arabiyya. Cairo: Dar Al-Ma’arif.

Abdul Jalal Abdul Manaf. (2015). Pengetahuan Pedagogi Am Ilmu Qiraat dalam Kalangan Guru Qiraat di Malaysia. Seminar Serantau Pengajian Qiraat (SISPEQ) - UKM.

Abdul Muqsith. (2018). Pembangunan Model ENi Berasaskan Aktiviti Inkuiri Bagi Program Latihan Kemahiran Kejuruteraan Institut Latihan Kemahiran Malaysia. Tesis Phd Universiti Malaysia.

Abdul Rahman Abdul Ghani. (2016). Cara Guru Tahfiz Mendepani Pendidikan Abad ke 21. Seminar Tahfiz kali ke-3 Selangor.

Abdul Sukor Shaari. (2011). Pedagogi dari Sekolah ke Institusi Pendidikan Tinggi. Sintok, Kedah: Penerbit UUM.

Abdul Sukor Shaari et. al. (2016). Amalan Pedagogi Berpusatkan Pelajar Dan Masalah Yang Dihadapi Guru-Guru Pelatih Program Pensiswazahan Guru Untuk Mengamalkan Pedagogi Berpusatkan Pelajar Semasa Praktikum.

Proceedings of the ICERS 1(1), 599-608.

Ahmad Junaidi. (2018). Faktor Penguasaan Qirāāt al-Sab‘ie Dalam Kalangan Pelajar Kelas Khas Membaca Dan Menghafal Al-Quran (Kkq) Di Negeri Perak. Tesis Master UPSI 2018.

Ahmad Sunawari Long. (2011). Pengenalan Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam. Penerbit UKM: ISBN: 9789674120511

Chua Yan Piaw. (2006). Kaedah Penyelidikan (Buku 1). Kuala Lumpur: McGraw Hill Education.

Ee Ah Meng. (1997). Pedagogi II : Pelaksanaan Pengajaran. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn.Bhd.

Ee Ah Meng. (1999). Pedagogi Satu Pendekatan Bersepadu. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti.

Ikmal Zaidi Hashim. (2015). Keperluan Aplikasi al-Dirayah Dalam Pengajian Ilmu Qiraat di Malaysia. Jurnal Pengajian Islam, Akademi Islam KUIS, 69.

Ikmal Zaidi Hashim. (2016). Konsep al-Riwāyah dan al-Dirāyah Dalam Pengajian Ilmu al-Qirāāt. Jurnal Pengajian Islam, Akademi Islam Kuis, 69-88.

Izuli Dzulkifli. (2016). Peranan Qiraat Dalam Pentafsiran al-Quran. Jurnal Hadhari Volume 8 (1), 103 - 111.

Kamarul Azmi & Ab. Halim Tamuri. (2007). Pendidikan Islam: Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Mardhiah Yayaha. (2021). Pembangunan Model Pengajaran Tahfiz dengan TMK. Tesis PHD UPSI.

Mohd A'Tarahim Mohd Razali. (2016). Perbandingan Qira’at Mutawatirah ‘Farsh Al-Huruf’ Dan Perkaitannya Dalam Perbezaan Hukum Fikah Berkaitan Ihram. Jurnal Hadhari UKM.

Mohd Nasir Ibrahim. (2006). Penggunaan Isu Semasa dalam Pengajaran dan Pembelajaran. https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/57260/.

Mohd Nazir Kadir. (2016). Analisis Perbezaan Qiraat Dalam Riwayat Hafs Dan Syu‘Bah Terhadap Ayat-Ayat Hukum. Tesis Master UTM.

Tesis Phd UM.

Mohd Ridhuan Bin Mohd Jamil. (2020). Kepelbagaian Metodologi dalam Penyelidikan Reka Bentuk dan Pembangunan. Shah Alam Selangor DE: Qaisar Prestige Resources.

Mohd Ridhuan Mohd Jamil & Nurulrabihah Mat Noh. (2020). Kepelbagaian Metodologi dalam Penyelidikan Reka Bentuk dan Pembangunan. Minda Intelek Agency. Cetakan Pertama.

Muhamad Nasir. (2020). Analisis Keperluan Pembangunan Model Pengajaran Taranum al-Quran: Satu Kajian Penerokaan. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, Bil.8 Isu 3. 27-38.

Muhammad Fadlly, Wan Rosmani dan Wahidah Mat Said (2020). (n.d.). Pengenalan Tawjīh Rasm ‘Uthmānī dan Hubungannya dengan Ilmu Tafsir. Jurnal Al-Sirat, 1(19), 58-66.

Muhammad Fairuz A. Adi. (2020). Aplikasi Tawjih al-Qiraat Dengan Hadis Di Sisi Imam Al-Sakhawi dalam Fath al-Qasid Fi Syarh al-Qasid. Jurnal Qiraat KUIS.

Downloads

Published

2024-06-29

How to Cite

Syafee, M. S. S., Khairatul Akmar Ab Latif, Mohamad Rofian Ismail, & Mardhiah Yahaya. (2024). KEPERLUAN MODEL PENGAJARAN ILMU TAWJIH AL-QIRAAT DI INSTITUSI PENGAJIAN QIRAAT MALAYSIA: SATU SOROTAN AWAL. QIRAAT: Jurnal Al-Quran Dan Isu-Isu Kontemporari, 7(1), 19–37. https://doi.org/10.53840/qiraat.v7i1.74