Faktor-faktor Ketidaksambungan Sanad Talaqqī Al-Quran

Factors in the disconnection of the Quranic sanad talaqqī

Authors

DOI:

https://doi.org/10.53840/qiraat.v6i1.59

Keywords:

Faktor-faktor; Sanad; Talaqqī; Tadlīs; al-Quran

Abstract

Quran is the main source of reference for Muslims in living their daily lives. It is a holy book that is always read, practiced and inherited through the ages. Muslims study the Quran with the guidance of teachers to obtain a valid reading method. The general knowledge of the Quran is passed on to each generation by the method of taking recitations from teachers, namely talaqqī mushāfaḥah. Learning the Quran by the method of talaqqī mushāfaḥah from teacher to student has formed a continuous sanad chain. The continuity of the sanad is very important because it is one of the three pillars of the acceptance of a valid recitation of the Qur'an.  However, scholars have found that there are some things that would cause the Quranic sanad to be broken or disconnected. Thus, this article will discuss the factors that lead to the discontinuity of the Quranic talaqqī sanad. The study data was collected by analyzing literature documents, while the data analysis method was also carried out descriptively. The results of the study show that there are three factors that cause the disconnection of Quranic talaqqī sanads, namely falsification of sanad (tadlīs al-Isnād), discrepancies when recording sanad chains and an attitude of not being concerned and not taking knowledge of sanad. These three factors can be overcome by expanding the study and learning related to the science of Quranic sanads. The implication of the findings of the study is that it is imperative to educate people to know and understand the knowledge of Quranic sanad

References

al-‘Asqalānī, I. H. (2013). Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Mesir: Dar al-Risāla al-‘Alamīyya.

Abd Ghani, A. R. (2009). Pemeliharaan Al-Quran: Kajian di Unit Kawalan Teks al-Quran Kemen-terian Keselamatan Dalam Negeri. Tesis Ijazah Doktor Falsafah, Universiti Malaya, Malay-sia.

Aḥmad, tahqiq: Shu‘aib al-Arnauṭ & ‘Adīl. (1995). Musnad. Muassasa al-Risāla.

Alias, N., Mohamad, K. A. & Ahmad, A. M. (2015). Fenomena Talaqqi Al-Quran Bersanad Ri-wayat Hafs ‘An ‘Asim Menurut Tariq Al-Syatibiyyah: Sumbangannya Dalam Perkem-bangan Pengajian Al-Quran Di Malaysia. E-Prosiding: Seminar Wahyu Asas Tamadun IV Peringkat Antarabangsa. Fakulti Pengajian Quran Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia. Diakses dari: https://smk.ukm.my/erep/fail3.cfm?komp=TPP2015640.

A’Tarahim, M., Hisham, A. & Shaifulbahri, M. (2009). Perkembangan Awal Ilmu Qira’at. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari. 2. https://journal.unisza.edu.my/jimk/index.php/jimk/article/view/47/44

Ayman Suwayd. (2018). Talaqqī al-Qur’ān al-Karīm ‘Abr al-‘Uṣūr. Istanbul: Dār al-Ghawthānī li al-Dirāsāt al-Qur’āniyyah.

Bassām Hijāzi. (9 Ogos 2021). Konsep Talaqqī al-Quran Bersanad (Temu bual).

al-Dhahabī. (2004). Siyar A‘lām al-Nubalā’. Lubnan: Bait al-Afkār al-Dawliyyah.

Fadzil, A. (2018). The Amazing Al-Quran. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd.

Fuad Kamaluddin. (2013). al-Luma‘ fī Asānīd Qirā’āt al-Sab‘. Seremban: SOFA Production Sdn Bhd.

Hazim, W. M. (2012). Al-Quran dan Talaqqi Mushafahah. Kuala Terengganu: Makalah Dakwah Masjid Abidin.

Ibn ‘Aqīlah. (2006). Al-Ziyādah wa al-Iḥsān fī ‘Ulūm al-Qur’ān. Kuwait: Markaz al-Buḥūth wa al-Dirāsāt.

Ibn al-Jauzī. (1983). Talbīs Iblīs. Beirut: Dār al-Qalam.

Ibn al-Jazarī. (2006). Ghāyah al-Nihāyah fī Ṭabaqāt al-Qurrā’. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibn al-Jazarī. (2018). al-Nashr fī al-Qirā’āt al-‘Ashr. Beirut: Dār al-Fikr.

al-Jazarī, I. (2002). Ṭayyiba al-Nashr fī Qirā’āt al-‘Ashr. Kaherah: Maktabat al-Sunna.

Kamus Dewan. (2015). Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

al-Majidī. (2000). Talaqqī al-Nabī SAW Alfāz al-Qur’ān al-Karīm. Beirut: Muassasa al-Risāla.

Muṣṭafā, H. (2008). Al-Ijāzāt wa al-Asānīd al-Qur’ānīyyah: Su’āl wa Jawāb. Mesir: Dār Āli Yāsir.

al-Nasafī. (2011). Madārik al-Tanzīl wa Ḥaqāiq al-Ta’wīl. Beirut: Dar Ibn Kathīr.

al-Nuwayrī. (2003). Sharḥ Ṭayyibah al-Nashr fī al-Qirā’āt al-‘Ashr. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Omar, S. (30 Ogos 2021). Konsep Talaqqī al-Quran Bersanad (Temu bual).

Qutb, S. (2008). Fī Ẓilal al-Qur’ān. Mesir: Dar al-Shuruq.

Redha, M., Fairuz, M. & Ikram, M. (2022). Perkembangan Pengajian Talaqqī al-Quran Bersanad di Malaysia: Peranan Dato’ Haji Sallehudin bin Omar. Jurnal Qiraat. 5(1). http://qiraat.kuis.edu.my/index.php/qiraat/article/view/43/25

Redha, M., Zaidar, F. & Alias, N. (2020). Aplikasi al-Taḥammul wa al-Adā’ dalam Kalangan Qurrā’ dan Kepentingannya. Jurnal al-Irsyad. 5(2). http://al-irsyad.kuis.edu.my/in-dex.php/alirsyad/article/view/132/74

Redha, M., Zaidar, F. & Alias, N. (2020). Relevansi Pewarisan Sanad Talaqqi Al-Quran. Jurnal al-Turath. 5(1). http://spaj.ukm.my/jalturath/index.php/jalturath/article/view/108

Sa‘ad, A. (2013). Asānīd al-Qirā’āt wa Manhaj al-Qurra’ fi Dirāsatihā. Riyad: Maktaba al-Malik Fahd al-Waṭanīyyah.

Said, K. & Adam, J. (2011). Corak Tariq Sanad Pengajian Al-Quran Di Negeri Pahang. Interna-tional Journal on Quranic Research. 1(1). https://ejour-nal.um.edu.my/index.php/quranica/article/view/5283/3078

al-Sayyid Aḥmad. (2011). Fitnat al-Asānīd wa al-Ijāzāt al-Qur’ānīyyah. Tanta: Dār al-Sahābah li al-Turāth.

Sayyidi, M. (2004). Al-Isnād ‘inda ‘Ulamā’ al-Qirā’āt. Madinah al-Munawwarah: Majalla al-Jāmi‘a al-Islamīyya.

Wawan Djunaedi. (2004). Madzhab Qiraat 'Ashim Riwayat Hafsh Di Nusantara: Studi Sejarah Ilmu. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Zaidar, F. (2014). Faktor-faktor Dorongan Aplikasi Talaqqi Bersanad (TB) Dan Keperluannya Da-lam Pengajian Hadis Di Malaysia. Tesis Doktor Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia.

Zainuddin, K., Zainuddin, N. & Mohd Isa, M. F. (2010). Kamus Pelajar. Negeri Sembilan: Al-Azhar Media Enterprise.

al-Zarqanī. (2001). Manāḥil al-‘Irfān fī ‘Ulūm al-Qur’ān. Kaherah: Dār al-Hadīth.

Published

2023-06-24

How to Cite

Mohamad, M. R., A Adi, M. F., & Shamsul Kamar, M. Z. . (2023). Faktor-faktor Ketidaksambungan Sanad Talaqqī Al-Quran: Factors in the disconnection of the Quranic sanad talaqqī. QIRAAT: Jurnal Al-Quran Dan Isu-Isu Kontemporari, 6(1), 16–27. https://doi.org/10.53840/qiraat.v6i1.59

Most read articles by the same author(s)